Provincieraadsbesluit

21/11/13

Beslissing van de provincieraad op 20 november

Op 20/11 heeft de Limburgse provincieraad met een ruime meerderheid een raadsbesluit goedgekeurd dat het principe van directe burgerparticipatie in Limburgse windmolens wettelijk verankert.
Voortaan zullen in alle nieuwe Limburgse windmolenprojecten de projectontwikkelaars minstens 20% moeten voorbehouden voor directe participatie voor de lokale gemeenschap en lokale overheden.

Hieronder kan u dit provincieraadsbesluit downloaden.

Dit in tegenstelling tot het principe van financiële participatie, een trend die de laatste jaren ontstaan is, en waarbij coöperaties burgers enkel financieel laten participeren (groen spaarboekje)
Bij dergelijke financiële coöperaties kunnen de coöperanten geen contract voor groene stroom aanvragen bij de coöperatie, en er zijn nog een aantal andere verschilpunten.

De beslissing van 20 november is een doorbraak voor burgercoöperaties die direct wensen te participeren in windmolenprojecten, zodat de coöperanten effectief mede-eigenaar worden van een stukje windmolen, en ook direct toegang kunnen krijgen tot de geproduceerde groene stroom.
Wij wensen de Limburgse provincieraad te bedanken voor deze moedige en wijze beslissing !

Campagne van Bronsgroen

Deze beslissing kwam mede tot stand dankzij een intensieve campagne van Bronsgroen de afgelopen maanden, waarbij we met tal van Limburgse organisaties (vakbonden, sociale bewegingen, armoedeverenigingen) in gesprek gingen om de maatschappelijke voordelen van het principe van directe participatie uit te leggen.

Tijdens deze gesprekken vroegen we ook aan al deze organisaties om een petitietekst te ondertekenen, waarin zij zich akkoord verklaarden met onze eis voor minstens 20%  directe participatie. Via deze strategie wilden wij een ruim draagvlak opbouwen, dat ons heeft toegelaten om voldoende politieke druk te ontwikkelen om onze eis te laten goedkeuren in een provincieraadsbesluit. 15 organisaties hebben deze tekst ondertekend. 

Geld voor de strijd tegen energiearmoede in Limburg

Wij engageren ons nu om erover te waken dat de principiële beslissingen ook gaan uitmonden in effectieve toekomstige directe participaties van burgercoöperaties in windmolens.
Voor windparken waarin Bronsgroen mee kan investeren, zal dit betekenen dat wij in de toekomst de nodige inkomsten kunnen verwerven om deze, conform onze sociale missie, ter beschikking te stellen van zoveel mogelijk projecten ter bestrijding van energie-armoede.

© 2011 - 2018 BronsGroen cvba