Aandelen

 

Waarom kan ik momenteel maar 1 aandeel kopen?
Investeren in hernieuwbare energieprojecten vergt tijd, en loopt over vele obstakels.
Toch werkt Bronsgroen intensief aan het zoeken naar interessante projecten om het kapitaal van onze coöperanten in te investeren.
 Bij een nieuwe grote investering zullen onze bestaande coöperanten als eerste de kans krijgen om extra aandelen bij te kopen.

Wanneer kan ik mijn aandeel terug verkopen?

Het antwoord hierop zit in artikel 12 van de gecoördineerde statuten:
De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken mits de Raad van Bestuur hiermee akkoord gaat en mits zij voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden:
a) ledere vennoot mag slechts uittreden vanaf het zesde jaar, na toetreding of vanaf het zesde jaar na de laatste onderschrijving van bijkomende aandelen, en dit tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.
b) De Raad van Bestuur mag deze uittreding weigeren indien de vennoot verplichtingen heeft tegenover de vennootschap en indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt.
De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel zoals blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin ontslag genomen wordt. De precieze waarde wordt bepaald en verantwoord door de Raad van Bestuur.
De aansprakelijkheid van de uitgetreden vennoot neemt slechts een einde na afloop van het boekjaar tijdens hetwelk hij uitgetreden is, en dit onverminderd de aansprakelijkheid omschreven in het Wetboek van de Vennootschappen.

Aandelen staan dus telkens vast voor een periode van minimum 5 jaar. Telkens in de eerste 6 maanden van het zesde jaar kan het aandeel weer verkocht worden. U moet dat tijdig (ten laatste in het vijfde jaar) en schriftelijk (brief of mail) vragen.

De RVB van Bronsgroen zal dan overeenkomstig de statuten uw aanvraag tot uittreding behandelen, en u een antwoord geven.
Bij een positief antwoord, zal de coöperatie uw aandeel/aandelen terugnemen als een kapitaalsvermindering. De prijs is de waarde die vastgelegd is in de statuten.
Bij een negatieve beslissing zal de RVB u gemotiveerd antwoorden.

Een voorbeeld: U werd coöperant in ons eerste boekjaar (dus tussen 1/4/12 en 31/12/13; het eerste boekjaar was een verlengd boekjaar) Indien u wenst uit te treden, kan dit pas in het zesde boekjaar, dus in kalenderjaar 2018. U dient dit dan aan ons te melden ten laatste in het vijfde boekjaar, in 2017 dus. De RVB zal dan op basis van de informatie uit de jaarrekening van 2017 uw vraag tot uittreding behandelen in het voorjaar van 2018,en u vervolgens antwoorden.

Ik bezit aandelen bij een andere coöperatie. Kan ik er dan nog bij Bronsgroen kopen?
U mag aandelen bezitten van verschillende coöperaties, dat is perfect wettelijk mogelijk.

Wat gebeurt er in geval van overlijden?

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaam verklaring van een vennoot ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of wettelijke vertegenwoordigers de waarde van zijn aandelen overeenkomstig bepalingen uit de statuten (artikel 14 statuten Bronsgroen)

 

© 2011 - 2019 BronsGroen cvba