Mythes windenergie

Mythes over windenergie
 • "De internationale afstandsregels zijn strenger dan wat in Vlaanderen wordt toegepast"
  Er zijn geen internationaal erkende afstandsregels, die worden in elk land op een andere manier geformuleerd. Vaak is er een samenhang met de ruimtelijke ordening. In Duitsland bv. mogen windturbines wel in de open ruimte, in Vlaanderen wil men dit juist vrijwaren.
  Ook hinder voor omwonenden speelt een rol. De verplichte afstanden van woningen in Vlaanderen worden bepaald door de geluids- en slagschaduweffecten. De regels in Nederland zijn vergelijkbaar met die in België.

 • "Windenergie kost teveel en is niet rendabel"
  Windturbineparken kosten veel geld maar ze gaan lang mee en hebben lage exploitatiekosten. Wind is immers gratis. De klassieke energiecentrales moeten continu gevoed worden met dure (fossiele) brandstoffen die in de toekomst schaarser en dus duurder worden.
  Windenergie is bovendien schone energie die zeer lage externe maatschappelijke kosten heeft zoals schade aan de volksgezondheid door luchtverontreiniging of olierampen op zee. Als alle werkelijke externe maatschappelijke kosten zouden aangerekend worden, dan is windenergie op land nu al de meest goedkope energiebron.

 • "Windenergie zorgt niet voor een beter milieu"
  Een kolencentrale stoot per opgewekte kWh 900 gram CO2 uit. Een moderne gascentrale stoot 400 gram CO2 uit, en een windturbine 15 gram CO2. Er is immers energie nodig om de turbine te produceren en te bouwen. Bovendien kan bij de afbraak van een windturbine bijna al het materiaal gerecycleerd worden. Windenergie is dus een van de duurzaamste energiebronnen.

 • "Een windturbine doodt veel vogels"
  Bij de inplanting van windturbines wordt rekening gehouden met vogeltrekgebieden. Door jarenlange observaties is men tot de conclusie gekomen dat er jaarlijks 28 vogels gedood worden per windturbine.
  Ter vergelijking: in België vallen jaarlijks 5 miljoen vogelslachtoffers door het verkeer, hoogspanningsleidingen en door de jacht. De luchtvervuiling door fossiele brandstoffen heeft eveneens een negatieve impact op de vogelpopulatie.
© 2011 - 2019 BronsGroen cvba