Voordelen windenergie

Windenergie is bij uitstek een duurzame energiebron.
Wind is een onuitputtelijke energiebron en bij de productie van elektriciteit uit wind komen geen afvalstoffen en geen schadelijke stoffen vrij.

Elektriciteitsproductie vandaag
De elektriciteitsproductie vandaag vertrekt van eindige energiebronnen, die vroeg of laat uitgeput zijn.
Ze veroorzaakt ook vervuiling, zoals fijn stof en gevaarlijk kernafval.kernafval.jpg
Onze kerncentrales vormen bovendien een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Het gerenommeerde Duitse Duitse Max Planckinstituut heeft onlangs berekend dat er om de tien tot twintig jaar kans is op een ernstige kernramp. Klik hier voor meer info.
Daarnaast is de huidige productie zeer centralistisch opgevat, in grotere centrales. Dit veroorzaakt niet alleen grote netverliezen bij het transport, maar er verdwijnt veel kostbare warmte in de grote koeltorens, waardoor het energetisch rendement van deze dure centrales heel laag is.
Deze eindige energiebronnen worden - precies omdat ze eindig zijn - steeds duurder. Ze maken ons ook afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland: oliebronnen, uraniummijnen en gasbellen zijn in ons land niet aanwezig - en de steenkoolcentrales zijn dicht.

Klimaatverandering
Ramp okraan Katrina.jpgDeze doet zich nu al voor, vooral in het Zuiden. Mensen moeten daar op de vlucht voor overstromingen en voor de verdroging van het land.
Maar ook in Noord-Amerika komen meer en meer stormen voor. Nederland zal binnen enkele tientallen jaren onder water lopen als de zeespiegel blijft stijgen.

De belangrijkste oorzaak hiervan is de CO2-uitstoot van het westerse energiesysteem.
De Europese Unie heeft gelukkig aan de alarmbel getrokken, en dwingt de lidstaten om hun CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Ook moet er meer energie uit hernieuwbare bronnen gehaald worden.
Vlaanderen moet tegen 2020 een aandeel van 13% hernieuwbare energie halen, maar De Vlaamse Regering liet onlangs nog weten naar 20% te willen gaan tegen 2020.

Windenergie is economie

Windturbines kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan onze energievoorziening. De windenergiesector is internationaal ook een belangrijke economische activiteit geworden. Windenergie zorgt dus voor duurzame jobs, zowel tijdens de bouwfase als daarna, tijdens het onderhoud.
  •     Ernst & Young rapport (01/12/12), in opdracht van EDP Renewables en Acciona, toont aan dat de windtechnologie meer economische groei creëert voor de Europese economieën dan de opwekking van elektriciteit door STEG-centrales.
  •     Uit het onderzoek blijkt dat de hogere initiële investeringen in verband met windparken meer dan gecompenseerd worden door de economische voordelen gegenereerd door windmolenparken in termen van meer werkgelegenheid, belastinginkomsten, energiezekerheid en de vermindering van de CO2-uitstoot.
    Klik hier voor meer info.


Eigen energievoorziening
Vlaanderen bezit geen oliebronnen, uraniummijnen en gasbellen. De enige energiebronnen waarover wij beschikken zijn de wind, de zon en ook biomassa.Internationale energieprijzen.jpg
Door voluit te gaan voor windenergie zijn we veel minder afhankelijk van de internationale energiemarkt, en kunnen we de energieprijzen beter beheersen.

De olieprijzen vertonen immers een stijgende tendens de komende jaren, waardoor we onze afhankelijkheid van olie moeten verminderen. De grafiek hiernaast geeft een voorspelling van de prijzen voor olie, gas en steenkool tot 2030 (bron:  Energievooruitzichten voor België tegen 2030, Federaal Planbureau

Windenergie is duurzaam

De wind is onuitputtelijk. Daarenboven is het omzetten van wind naar elektriciteit vrij van enige reststof. Er komen geen uitlaatgassen noch afvalstoffen vrij. Windenergie, is net als andere duurzame energiebronnen, een klimaatvriendelijke technologie.
Windenergie, in al zijn verscheidenheid, heeft de potentie om een grote bijdrage te leveren aan het behalen van de Vlaamse klimaatdoelstellingen.
uitstoot per technologie.jpgEen kolencentrale stoot per opgewekte kWh 900 gram CO2 uit. Een moderne gascentrale stoot 400 gram CO2 uit, en een windturbine 15 gram CO2. Er is immers energie nodig om de turbine te produceren en te bouwen.


Bovendien kan bij de afbraak van een windturbine bijna al het materiaal gerecycleerd worden. Windenergie is dus een van de duurzaamste energiebronnen.

Windturbines zijn veilig
Een windturbine is zo ontworpen dat ze in alle weersomstandigheden veilig kan draaien.
Bij stormweer bv. wordt de turbine automatisch uitgeschakeld.
De huidige generatie windturbines is uitgerust met een ijsdetectiesysteem, waardoor er zich nooit meer dan een flinterdunne laag ijs kan vormen op de wieken. Als dit ontdooit, dwarrelt dit naar beneden. De vorming van 'brokken' ijs is niet mogelijk.
De veiligheidsscan van SGS (een internationaal certificeringbureau dat bepaalt of installaties veilig zijn) bepaalt dat de veiligheidsafstand tot woningen op 190 meter.
Heel af en gebeurt er wel eens een ongeval met een windturbine, maar daar zijn geen risico's aan verbonden voor buurtbewoners door de grote afstand tot woningen. In vergelijking met het aantal draaiende windturbines komt een dergelijk ongeval echter zo zelden voor dat het totaal onverantwoord zou zijn om daarom geen windmolens te bouwen in Vlaanderen.

Als gemeenschap moeten we ons veel meer zorgen maken over de risico'skernramp Fukushima.jpg
waaraan we zijn blootgesteld tengevolge van onveilige en verouderde kerncentrales.
Volgens het FANC, dat moet waken over onze nucleaire veiligheid,  zijn de scheurtjes in de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 niet gevaarlijk. Wat het FANC echter niet vertelt, is dat het FANC, maar liefst 80 procent van zijn middelen ontvangt van Electrabel.Wiens brood men eet, diens woord met spreekt...
Laat is vooral leren van de nuchtere Duitse overheid, die beselft heeft dat haar inwoners écht wel gevaar lopen, na de ramp in Fukushima, en resoluut gaat voor de afbouw van kernenergie.
Onze kerncentrales mogen dan wel de stresstest doorstaan hebben, veilig zijn ze niet, zo bewijst deze recente analyse van de Bond Beter Leefmilieu.

Windmolens vergen ook geen aanvoer van brandstoffen. Zo beperken ze het risico van scheepsrampen met steenkool-, olie- of gastankers.
Denk maar aan de massale vogelsterfte voor de Franse kust toen de Erika verging in de winter van ’99-’00, en de zee- en strandvervuiling die daarmee gepaard ging, of de gigantische ecologische ramp na het ontploffen van het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico midden 2010.

Gigantische veiligheidsmaatregelen zoals voor gasterminals zijn overbodig. Ook het transport van nucleaire brandstoffen over het spoor of over de weg hoeft niet meer.

Gezonder leefmilieu
  • Windturbines produceren geen fijn stof (zoals steenkoolcentrales)Uranium vervuiling.jpg
  • er komen geen chemische afvalstoffen vrij, zoals bij de ontginning van uranium, de grondstof voor kerncentrales.
  • Er wordt geen gevaarlijk radioactief kernafval geproduceerd, dat we duizenden jaren moeten stockeren in zwaarbeveiligde sites.
  • Rampen bij kerncentrales zijn vaak nauwelijks gedekt door een verzekeringsmaatschappij wegens de torenhoge risico's.
  • Ook het transport van het kernafval van de centrales naar de opslagplaats is niet zonder risico.
Wettelijke normen voor inplanting
In Vlaanderen wordt veel aandacht besteed aan een goede inplanting van de windturbines. Er wordt getracht om de windturbines te plaatsen nabij andere infrastructuur zoals havengebieden, autosnelwegen, spoorwegen, dijken of kanalen. Daarbij wordt ook gelet op de mogelijke hinder voor omwonenden. Om de natuur zoveel mogelijk te ontzien wordt ook de vogelatlas geraadpleegd, die een overzicht geeft van de belangrijkste verblijfplaatsen en trekroutes van vogels.
© 2011 - 2019 BronsGroen cvba